മൈസൂരിലെ പറക്കുന്ന ബാധകൾ

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഹൈദർ അലി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്കെതിരെ ഈ റോക്കറ്റുകൾ ഉദാരമായി ഉപയോഗിച്ചു. 1780-ൽ നടന്ന പൊള്ളിലൂർ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാലാൾപ്പടയിൽ കുഴപ്പവും ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ റോക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു

റോക്കറ്റുകൾ വഴിയുള്ള തപാൽ വിതരണം

റോക്കറ്റുകൾ വഴിയുള്ള തപാൽ വിതരണം Sreekala Prasad തപാൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഗതാഗത ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായി…