നന്ദി റോജർ ഫെഡറർ… കളിക്കളത്തിനുപുറത്തും എന്താണ് ക്‌ളാസ്സ് എന്നത് നിരന്തരം കാണിച്ചു തന്നതിന്

Sreejith Sreekumar സ്വിസ്സിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ടെന്നീസ് ഇഷ്ടമുള്ള, ഒരിക്കൽ ബോൾ ബോയ് ആയിരുന്ന ആ…

റോജർ ഫെഡറർ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ വിരമിക്കുമ്പോൾ

Wincent Joseph റോജർ ഫെഡറർ.. എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ വിരമിക്കുമ്പോൾ… സാംപ്രസ്, അഗാസി, ബേക്കർ, നവരത്തിലോവ,…