എല്ലാത്തരം സദാചാരങ്ങളും അതേപടി അനുവർത്തിച്ചിട്ടും ആത്‌മാവ്‌ നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ

LOVE erotic-romatic drama-3D franch-belgium 2015 Gasper Noe Babu Ze പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും…