ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു ഉരുക്കുമനുഷ്യന്റെ വൻ വാഴ്ചയും വൻ വീഴ്ചയും

വിരമിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറാണ് റൊണാൾഡ് ഡീൻ കോൾമാൻ മെയ് 13, 1964ൽ ജനിച്ച…

താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത ബോഡി ബിൽഡർ റോണി കോൾമാന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ?

റൊണാൾഡ് ഡീൻ കോൾമാൻ ഒരു വിരമിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറാണ് . എട്ട് വർഷം…