മമ്മൂട്ടിയുടെ ‘റോഷാക്കും’, റോഷാക്ക് ഇങ്ക്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റും

അനിൽ കുമാർ.കെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ‘റോഷാക്കും’, റോഷാക്ക് ഇങ്ക്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റും മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ…