റഡ്ഡി കിംഗ്ഫിഷർ – ഒരു തികഞ്ഞ ഫോട്ടോജെനിക് പക്ഷി

ആകർഷകമായ റഡ്ഡി കിംഗ്ഫിഷറിനെ ഹാൽസിയോൺ കൊറോമണ്ട എന്നും വിളിക്കുന്നു. കിഴക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന…