ദാമ്പത്യത്തിൽ ആവശ്യമായതൊന്ന് വേണ്ടവിധേന കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാര്യയുടെ കഥ പറയുന്ന റഷ്യൻ മൂവി

Vino Fidelity (vernost) ???? 2019/Russian ദാമ്പത്യജീവിത്തിൽ പരസ്പര ബഹുമാനം, സ്‌നേഹം എന്ന പോലെ സെക്സിനും…

അവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹജീവി വസിക്കുന്നുണ്ട്, റഷ്യൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രം സ്പുട്നിക്, ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളെ കടത്തിവെട്ടും

Sputnik (2020)???????????????? Unni Krishnan TR 2020 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റഷ്യൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയാണ്…

റഷ്യയിലെ ഒരു ഭൂഗർഭ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു അപൂർവ രോഗം

Super deep (2020)???????????????? Unni Krishnan TR 2020 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു റഷ്യൻ ഹൊറർ…

തങ്ങളെ തന്നെ എവിടെയൊ കളഞ്ഞു പോയ രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം

സിനിമാപരിചയം Compartment no.6 2021/Russian Vino കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പടങ്ങളിൽ ഒന്ന്…

ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടാത്തപ്പോൾ അവൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക… ?

സിനിമാപരിചയം Fidelity (vernost) 2019/Russian Review by Vino ദാമ്പത്യജീവിത്തിൽ പരസ്പര ബഹുമാനം, സ്‌നേഹം എന്ന…