സദയുടെ ആ മോശം ശീലമാണ് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഔട്ടാകാൻ കാരണമെന്നു ബെയിൽവാൻ രംഗനാഥൻ

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിലുള്ള ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബത്തിലാണ് സദയുടെ ജനനം. രത്നഗിരിയിലെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോൺവെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ…