സലാർ ദി യുനിയിൽ പൂക്കുന്ന ലിഥിയം സ്വപ്നങ്ങൾ

സുജിത് കുമാർ (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) “ നമുക്ക് ബൊളീവിയയിൽ ചെന്ന് രാപാർക്കാം. അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ്…