പഴമള്ളൂര്‍കാര്‍ക്ക് സമൂസയെന്നാല്‍ മൈദപ്പത്തിരി വേവിച്ച് മസാല ചേര്‍ത്ത പച്ചക്കറിയിട്ട് എണ്ണയില്‍ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പലഹാരം മാത്രമല്ല

സമൂസയുടെ പേരുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ, സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ…