ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതികാര കഥ പറയുന്ന ‘റെജീന’ യിലെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി

സി. കെ. അജയ് കുമാർ, പി ആർ ഒ വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതികാര കഥയുമായി തമിഴ്‌ ത്രില്ലർ…

വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതികാര കഥയുമായി തമിഴ്‌ ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘റെജീന’ 23ന്‌ ലോകമെമ്പാടും റിലീസാകും

സി. കെ. അജയ് കുമാർ, പി ആർ ഒ വീട്ടമ്മയുടെ പ്രതികാര കഥയുമായി തമിഴ്‌ ത്രില്ലർ…