നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സ്കെയിൽ അഥവാ റൂളറിന് മീതെ ‘not for commercial use’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം, എന്താണ് അതുകൊണ്ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സ്കെയിൽ അഥവാ റൂളറിന് മീതെ not for…