ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്രൈം റിപ്പോർട്ടറുടെയും അവർക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും കഥയാണ് സ്‌കൂപ്

Faisal K Abu പത്രപ്രവർത്തകയും ക്രൈം റിപ്പോട്ടറും ആയിരുന്ന ജിഗ്ന വോറയുടെ Behind The Bars…