യുദ്ധം നിർത്തൂ കാപാലികരേ !

യുദ്ധം നിർത്തൂ കാപാലികരേ ! നിരാലംബരെയും, നിസ്സഹായരെയും, സ്ത്രീകളെയും, കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിഷ്കരുണം പീഢിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന, അപരിഷ്കൃതന്മാർ…