എന്താണ് സ്നോർക്കെല്ലിംഗും സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ?

എന്താണ് സ്നോർക്കെല്ലിംഗും സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കരയിൽ…