വിമാനങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിഭാഗവും നീല നിറം നൽകുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട് ?

വിമാനങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിഭാഗവും നീല നിറം നൽകുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

സുരക്ഷിതയാത്രയ്ക്ക് വിമാനത്തിൽ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ ?

വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ ? ⭐ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…