അയാൾ തന്റെ അര നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിൽ നേടിയത് ഒക്കെയും ഗുരു ദക്ഷിണയായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ…

Shabeer Mala സിനിമയെ “ദേവലോകമാ”യി സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്ന കൗമാരക്കാരന്റെ മോഹങ്ങൾ ആദ്യം പാതിവഴിയിൽ തർന്നുടഞ്ഞെങ്കിലും…