121 എപ്പിസോഡുകൾ… ടീവി സീരീസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷിടിച്ച ഈ സീരീസ്

Shafi K Ahmed LOST.. 121 എപ്പിസോഡുകൾ.. അവസാന എപ്പിസോഡും കണ്ടു ദേ ഇപ്പൊ ഈ…

പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിധമുള്ള പ്രമേയവും അതിന്റെ പച്ചയായ ആവിഷ്കാരവുമെല്ലാം തന്നെ ഈ ചിത്രങ്ങളെ പലരിലും മടുപ്പുളവാക്കുന്നു

Depression Trilogy- The Art of Depression Shafi K Ahmed ചില സിനിമകളുണ്ട്, വലിയൊരു…