ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന പരിപാടി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ?

ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന പരിപാടി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…