മനോജ് പാലോടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത റിയലിസ്റ്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രം സിഗ്നേച്ചർ സമീപകാലത്ത് തീയറ്റർ കാഴ്ചയിൽ അമ്പരപ്പിച്ച സിനിമകളിലൊന്നാണ്

Anupama Iyer മനോജ് പാലോടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത റിയലിസ്റ്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രം സിഗ്നേച്ചർ സമീപകാലത്ത് തീയറ്റർ…

അട്ടപ്പാടിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമ സിഗ്നേച്ചർ

അട്ടപ്പാടിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ (സിഗ്നേച്ചർ) ട്രയിലറിന്റെ കാഴ്ചക്കാർ ഒൺ മില്യൻ കടന്നു. അട്ടപ്പാടിയുടെ…