പണ്ട്..പണ്ട് … വിലങ്ങുകൾക്ക് ഡിമാന്റ് ഉള്ളൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി പണ്ട് അടിമക്കപ്പലുകളിൽ ഒരാളുടെ വലതുകാല്‍ അടുത്തുള്ളയാളിന്റെ ഇടതു കാലുമായി വിലങ്ങിട്ടായിരുന്നു…