പൗരത്വം നേടാൻ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും അടിമയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യമുണ്ട്

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു 1996ൽ രൂപീകൃതമായ രാജ്യമാണിത്. ഇവിടത്തെ ഭരണാധികാരികൾ മുഴുവനും സ്ത്രീകളാണ്. പട്രീഷ്യ -1 ആണ് (Queen Patricia I) രാജ്ഞി. മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായം നില നിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളുമുള്ളത്. ഇവിടെ പൗരത്വം നേടണമെങ്കിൽ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസം നിർബന്ധിത അടിമപ്പണി ചെയ്യണം

പണ്ട്..പണ്ട് … വിലങ്ങുകൾക്ക് ഡിമാന്റ് ഉള്ളൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി പണ്ട് അടിമക്കപ്പലുകളിൽ ഒരാളുടെ വലതുകാല്‍ അടുത്തുള്ളയാളിന്റെ ഇടതു കാലുമായി വിലങ്ങിട്ടായിരുന്നു…

സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ അടിമകളാക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ അടിമകളാക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആലങ്കാരികമായി അടിമകൾ എന്ന് പറയുകയല്ല.…