സ്‌നേക് വൈന്‍ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഉപയോഗമെന്ത് ?

സ്‌നേക് വൈന്‍ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഉപയോഗമെന്ത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി സാധാരണരീതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന…