ഓഹരി വിപണിയിലെ പരാജിതരുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ

Sony Joseph ഓഹരി വിപണിയിലെ പരാജിതരുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന്, അമിതമായ പേടി. ഗോഡ്ഫാദർ സിനിമയിൽ…