എന്താണ് അക്കൗസ്റ്റിക്സ്‌ ?

എന്താണ് അക്കൗസ്റ്റിക്സ്‌ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി നമുക്ക്‌ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും, സാധിക്കാത്തതുമായ ശബ്ദങ്ങളെകുറിച്ചും…