ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ് ?

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബഹിരാകാശത്തു സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ…