ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് വഴി തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മത വിഭാഗം ഏതാണ്?

ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് വഴി തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മത വിഭാഗം ഏതാണ്?…

വിശ്വാസപ്രകാരം പൂച്ച കരയുന്നത് നല്ലതാണോ? മോശമാണോ ?

പൂച്ച കരയുന്നത് നല്ലതാണോ? അത് മോശമാണോ? രാത്രിയിൽ പൂച്ച ഒരുപാട് കരയുന്നു. മിക്ക പൂച്ചകളും കുറച്ചുനേരം…