ലൈംഗിക രോഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ

ലൈംഗിക രോഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ shanmubeena മനുഷ്യന്‌ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ലൈംഗികത.…