ഇന്ത്യയിൽ അത്രകണ്ട് വേരോട്ടം ഇല്ലാത്ത ടെന്നിസിനെ ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തെകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ നീണ്ട സ്വർണ മുടിക്കാരിയായിരുന്നു

കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതു വർഷത്തിനിടയിൽ ടെന്നിസിലെ ഏറ്റവും വിജയം വരിച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായത് കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു

മോണിക്ക സെലസിനെ സ്റ്റെഫിയുടെ ആരാധകൻ കുത്തിയ കഥ, തകർന്നത് ഒരു വലിയ സ്വപ്നം

അതവളുടെ പതിവ് തുടക്കം ആയിരുന്നു. തകർത്തു വിട്ടെന്നോ, ഏകപക്ഷീയമെന്നോ നാളെ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നേക്കാം. എന്തുതന്നെയായാലും…