സ്ട്രോബെറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ

ഒരു സാധാരണ സ്ട്രോബെറി പുറത്ത് ഏകദേശം 200 വിത്തുകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ആ വിത്തുകൾ ശരിക്കും വിത്തുകൾ അല്ല! കഴിക്കുമ്പോൾ പല്ലിൽ തടയുന്ന ആ ചെറിയ ‘വിത്തുകൾ’ യഥാർഥത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പഴം ആണ്