Home Tags Subair PM Subair

Tag: Subair PM Subair

ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി വേണം, ദൈവമായാലും

0
മൂന്നോ നാലോ രാജ്യത്ത്, വെറുതേ ചൊറിയും കുത്തി ഞോണ്ടിക്കളിക്കുന്ന കിറുക്കന്മാരെ, ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചു പുറകെ നടക്കുന്ന മണ്ടന്മാരുടെ നാടാണ്, ഇന്ത്യ, അതുകൊണ്ടാണ് നീ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തൊണ്ണൂറു കടന്നാൽ

ഹെഡ്ഡോഫീസിലിലെ താപ്പാനകൾ അഥവാ എല്ലിൻ കഷ്ണത്തിൽ ചുരണ്ടുന്നവർ

0
പുറത്ത് ആനയുടെ ചിത്രം പേറുന്നത് കൊണ്ടോ ? ഇനി ആനയുടെ തലയെടുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടോ ? അതുമല്ലെങ്കിൽ, കൂപ്പിൽ മരം പിടിക്കുന്ന ആനയെ പോലെ ചേറിൽ പുരണ്ട്