നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത, എന്നാൽ സത്യമായ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇന്ത്യയിൽ ‘ഞായറാഴ്ച’ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു അവധിദിനമല്ല, കാരണം വായിക്കാം

ഏറ്റവും അധിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അവധി ദിനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഒരിക്കലും ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്

സിനിമാ പോസ്റ്റല്ല കേട്ടോ, എന്തുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച്ച പൊതു അവധി ദിവസമായി ?

എന്തുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച്ച പൊതു അവധി ദിവസമായി ? Kn Hareesh യഹൂദ സംസ്കാരം പ്രകാരം ആഴ്ചയിലെ…

ഞായറാഴ്ച ആസ്വാദ്യകരമാക്കാന്‍ 5 കാര്യങ്ങള്‍

എല്ലാ തിരക്കുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ ആറ്റുനോറ്റിരുന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം. എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ആയിട്ടാണല്ലേ നാം…