എന്താണ് സർവെ/റീസർവെ ? ഇ-രേഖ പദ്ധതി ?ഊട്കൂറ് വസ്തുക്കൾ ? റീസർവ്വെ ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം ഭൂവുടമസ്ഥൻമാരെ അറിയിക്കണോ ? എല്ലാ സർവെകൾക്കും കല്ല് ഇടേണ്ടത് നിർ ബന്ധമാണോ? 

എന്താണ് സർവെ/റീസർവെ ? ഇ-രേഖ പദ്ധതി ?ഊട്കൂറ് വസ്തുക്കൾ ? റീസർവ്വെ ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം ഭൂവുടമസ്ഥൻമാരെ…

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ ഇല്ലാതെ എന്ത് ആഘോഷം ?

സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവവായുവാണ്

സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോള്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ആദ്യം നോക്കുന്നത് “എവിടെയാണ്” ?

ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോള്‍ പുരുഷന്മാര്‍ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ???