ഷൂവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വീട് ആയ ‘ഹെയ്ൻസ് ഷൂ ഹൗസ്’ എവിടെയാണ് ?

ഷൂവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വീട് ആയ ‘ഹെയ്ൻസ് ഷൂ ഹൗസ്’ എവിടെയാണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…