ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ കഥ… ‘ദി വില്ലേജ്’ എന്ന ഹൊറർ പരമ്പരയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രെയിലർ

ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ കഥ… ‘ദ വില്ലേജ്’ എന്ന ഹൊറർ പരമ്പരയുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ട്രെയിലർ ആമസോൺ…