സ്പർശിക്കാതെ വായിക്കാവുന്ന സംഗീതോപകരണം ഏതാണ് ?

സ്പർശിക്കാതെ വായിക്കാവുന്ന സംഗീതോപകരണം ഏതാണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി തെറമിൻ (Theremin) എന്ന…