നെഞ്ചിടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ – ‘Thirteen Lives’

ArJun AcHu 2018ൽ തായ്‌ലൻഡിലെ Tham Luang Caveൽ അകപ്പെട്ടു പോയ 13 പേരെ രക്ഷിക്കാൻ…