ചൈനീസ് പ്രദേശമായ ടിബറ്റിന് മുകളിലൂടെ വിമാനങ്ങള്‍ പറക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ത് ?

ഏതെങ്കിലും അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനംതാഴെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വിമാനം താഴെയിറകാന്‍ സാധിക്കില്ല