തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ കേരളത്തിന് നൽകുന്ന പാഠവും കിറ്റക്സും സാബുവും

തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ അറിയപ്പെടുന്നതു രാജ്യത്തെ തുണിവ്യവസായത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ്. തൊണ്ണൂറുകളിലെ തിരുപ്പൂരിന് അതേക്കുറിച്ചു ചിലതു കാര്യമായി