ആമയും മുയലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഓട്ടമത്സരം നടന്നു , ആരാണ് വിജയിച്ചതെന്നു അറിയണ്ടേ ? വീഡിയോ കാണാം

ആമയും മുയലിന്റയും കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ? അവർ ഓട്ടമത്സരം നടത്തുന്നതും ഒടുവിൽ അതിൽ ആര്…

ആമ അതിന്റെ തോടിനു അകത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത് പകരം തോടാണ് ( shell ) അവയുടെ ശരീരം

ഒരു ജീവികളുടെയും എല്ലുകൾ വെളിയിൽ കാണില്ല. എല്ലാം ശരീരത്തിന്