ടച്ച് സ്ക്രീനിനു മുകളിൽ സ്ക്രീൻ ഗാഡും ടാമ്പേഡ് ഗ്ലാസുമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിനു മുകളിൽ സ്ക്രീൻ ഗാഡും ടാമ്പേഡ് ഗ്ലാസുമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ…

മൊബൈൽ ടച് സ്ക്രീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?- സ്ക്രീൻ ഗാഡിനു മുകളിലൂടെയും

നമ്മിൽ പലർക്കുമുള്ള സംശയമാണിത്. മൊബൈൽ ഫോൺ ടച് സ്‌ക്രീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്..അതും സ്‌ക്രീൻ ഗാർഡും ടെമ്പേഡ്…