500 രൂപ കൊടുത്താല്‍ ഒരു ദിവസം ജയിൽവാസം

‘ഫീല്‍ ദ ജയില്‍’ പദ്ധതി; 500 രൂപ കൊടുത്താല്‍ ഒരു ദിവസം ജയിൽവാസം അറിവ് തേടുന്ന…