ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച്, അവരുടെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച്‌ നടനും മുൻ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി

ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച് നടനും മുൻ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി. ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അദ്ദേഹം ഓണക്കോടി…