പത്ത് മില്യൻ വർഷം പഴക്കമുള്ള വൃക്ഷ ഫോസിൽ തുർക്കിയിലെ കേസെറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി

പ്രൊഫസർ ഉസ്മാൻ ഒസോയി ആണ് ഈ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേസെറിയിൽ നിന്നും ആദ്യമായാണ് വ്യക്ഷ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഗൊബെക്ലി ടെപെ എന്ന കടങ്കഥ

ഗൊബെക്ലി ടെപെ എന്ന കടങ്കഥ തോമസ് ചാലാമനമേൽ തെക്കു കിഴക്കേ തുർക്കിയിലെ സാൻലിയുർഫ പട്ടണം. ഇവിടെനിന്നും…