ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള കുതിരകൾ -അഖാൽ -ടെകെ

ലോകത്ത് ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട 3,500 കുതിരകൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ജീവനോടെയുള്ളു. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ളവ മാത്രമല്ല കറുപ്പ്, കടും ബ്രൗൺ, എന്നീ നിറങ്ങളിലും ഈ ഇനം കുതിരകളെ കാണാറുണ്ട്.ചൈനക്കാർ ഈ കുതിരയെ സ്വർഗത്തിലെ കുതിരയെന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തു