തുത്തൻഖാമൻന്റെ കല്ലറ തുറന്നു അതിനുള്ളിൽ കടന്ന പര്യവേഷകർ മെഴുകുതിരി തെളിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി

ആരാണ് തുത്തൻഖാമൻ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി അപ്രധാനിയും , അപ്രസക്തനുമായിരുന്ന തുത്തൻഖാമനെ ലോക…