ട്വിങ്ക്ളിംഗ് ആര്‍ട്ടിഫാക്ട് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയും കിഡ്നി സ്റ്റോണ്‍ ചികിത്സയും

ട്വിങ്ക്ളിംഗ് ആര്‍ട്ടിഫാക്ട് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയും കിഡ്നി സ്റ്റോണ്‍ ചികിത്സയും സാബു ജോസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് കിഡ്നി…