ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലങ്കാഷെയറിലെ പെന്നൈൻ ഹിൽ റേഞ്ചിലുള്ള ഈ മനോഹരമായ അനുഭവം എന്താണ് ?

സിംഗിംഗ് റിംഗിങ്ങ് ട്രീ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കാറ്റടിക്കുമ്പോള്‍ മണിനാദം മുഴക്കുന്ന ‘വിന്‍ഡ് ചൈമു’കള്‍…