ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്കുള്ള വഴിചോദിച്ച ‘പേഷ്യന്റ്’ ആരെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിയ അനുഭവം

നമ്മൾ ജോലി ചെയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ , നമ്മുടെ മുന്നിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു…