ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഈ ടെലിഫിലിം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല ആ ആശയത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ

തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടപ്പനക്കുന്നിലുള്ള ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച കാലത്ത് സ്ഥിരമായി അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് മാത്രമുള്ള